PVC Gate Valves

172 items

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Viton
 • R&R Item #: RG2031015
 • Mfg Item: 2031-015
 • Manufacturer: Spears
 
2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK020
 • Mfg Item: GT-BRK-020
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/4,1-1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK015
 • Mfg Item: GT-ERK-015
 • Manufacturer: Spears
 
2 PVC Gate Valve Thd EPDM
 • R&R Item #: RG2021020
 • Mfg Item: 2021-020
 • Manufacturer: Spears
 
4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK040
 • Mfg Item: GT-VRK-040
 • Manufacturer: Spears
 
3/4 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012007
 • Mfg Item: 2012-007
 • Manufacturer: Spears
 
1 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012010
 • Mfg Item: 2012-010
 • Manufacturer: Spears
 
2 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012020
 • Mfg Item: 2012-020
 • Manufacturer: Spears
 
1 PVC Gate Valve (Soc) Viton
 • R&R Item #: RG2032010
 • Mfg Item: 2032-010
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/4,1-1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK015
 • Mfg Item: GT-BRK-015
 • Manufacturer: Spears
 
1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011005
 • Mfg Item: 2011-005
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/4 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011012
 • Mfg Item: 2011-012
 • Manufacturer: Spears
 
2-1/2 PVC Gate Valve Flg Buna
 • R&R Item #: RG2013025
 • Mfg Item: 2013-025
 • Manufacturer: Spears
 
1/2,3/4 & 1 PVC Gate Vlv Cartridge
 • R&R Item #: RG5210010
 • Mfg Item: 5210-010
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011015
 • Mfg Item: 2011-015
 • Manufacturer: Spears
 
2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011020
 • Mfg Item: 2011-020
 • Manufacturer: Spears
 
2-1/2,3 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK030
 • Mfg Item: GT-BRK-030
 • Manufacturer: Spears
 
4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK040
 • Mfg Item: GT-BRK-040
 • Manufacturer: Spears
 
1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK005
 • Mfg Item: GT-ERK-005
 • Manufacturer: Spears
 
3/4 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK007
 • Mfg Item: GT-ERK-007
 • Manufacturer: Spears
 
1 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK010
 • Mfg Item: GT-ERK-010
 • Manufacturer: Spears
 
2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK020
 • Mfg Item: GT-ERK-020
 • Manufacturer: Spears
 
2-1/2,3 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK030
 • Mfg Item: GT-ERK-030
 • Manufacturer: Spears
 
1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK005
 • Mfg Item: GT-BRK-005
 • Manufacturer: Spears
 
Page:
1
2
3
4
of
8